Algemene voorwaarden

1 > Toepasselijkheid van de bepalingen

1.1 > Het begrip Opdrachtnemer is in de volgende bepalingen uitsluitend van toepassing op Reclamemakers gevestigd te Holten. Het begrip Opdrachtgever is van toepassing op de persoon of rechtspersoon waarmee Opdrachtnemer een overeenkomst sluit. Indien een organisatie niet in staat of bereid is de door een contactpersoon uit haar naam gesloten verplichtingen na te komen is deze persoon aansprakelijk als opdrachtgever.

1.2 > Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten overeenkomsten. Door ondertekening ervan bevestigt Opdrachtgever de strekking van de bepalingen te doorgronden, de inhoud ervan te erkennen en zich hieraan te zullen houden bij elke overeenkomst met Opdrachtnemer.

1.3 > Op overeenkomsten tussen Opdrachtnemer en Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing. Uitzonderingen op de hier omschreven bepalingen mogen niet strijdig zijn met de wet.

2 > Aanbieding en acceptatie van voorstellen

2.1 > Alle offertes en prijsopgaven, door of vanwege Opdrachtnemer gedaan, zijn vrijblijvend en vervallen na 14 dagen.

2.2 > Een overeenkomst komt tot stand op het moment dat een door Opdrachtgever ondertekende offerte of contract door Opdrachtnemer is ontvangen en geaccepteerd. Indien Opdrachtgever dit nalaat en er desondanks mee instemt dat Opdrachtnemer tot uitvoering overgaat zal de offerte als geaccepteerd worden beschouwd.

2.3 > Aanvullingen op en wijzigingen van overeenkomsten komen slechts met wederzijds goedvinden tot stand.

3 > Duur en beëindiging van overeenkomsten

3.1 > Bij ontbinding van een overeenkomst is Opdrachtgever verplicht binnen 30 dagen de tot dan toe door Opdrachtnemer volgens overeenkomst verrichte werkzaamheden en gerelateerde kosten te vergoeden. Opdrachtgever keert indien van toepassing binnen redelijke termijn een schadeloosstelling uit, bedragende 30% van het resterende deel van het overeengekomen honorarium.

3.2 > Opdrachtnemer heeft het recht de overeenkomst zonder ingebrekestelling of gerechtelijke tussenkomst te beëindigen wanneer gegronde verwachting bestaat dat Opdrachtgever niet aan zijn verplichtingen zal kunnen voldoen.

3.3 > Een overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door de partijen worden beëindigd door schriftelijke mededeling aan de wederpartij met inachtneming van een opzegtermijn van twee maanden.

3.4 > Indien opschorting van de uitvoering van een overeengekomen prestatie langer dan twee maanden duurt, heeft Opdrachtnemer het recht de overeenkomst tussentijds te beëindigen zonder inachtneming van enige opzegtermijn.

3.5 > Bij elke wijziging op de inhoud van een gesloten overeenkomst of verzuim door Opdrachtgever van overeengekomen verplichtingen, vervallen alle eerder door Opdrachtnemer gedane toezeggingen over levertijden en honoraria.

4 > Opdrachtverstrekking en communicatie

4.1 > Opdrachtgever verstrekt een persoonlijke opdracht aan Opdrachtnemer. Indien andere opdrachtnemers bij de uitvoering betrokken zijn of zijn geweest, maakt Opdrachtgever hun aandeel en identiteit kenbaar aan Opdrachtnemer.

4.2 > Opdrachtgever zal tijdig de gegevens verstrekken die noodzakelijk zijn voor het nakomen van de overeengekomen levertijd.

4.3 > Wensen en verwachtingen omtrent de inhoud en uitvoering van in opdracht te vervaardigen werken dienen op professionele wijze schriftelijk kenbaar gemaakt te worden. Opdrachtgever dient zich er van te vergewissen dat Opdrachtnemer deze in volle omvang heeft begrepen. Misverstanden zijn Opdrachtnemer niet aan te rekenen.

4.4 > Opdrachtnemer kan niet worden verplicht contacten te leggen met derden, goederen te bestellen of diensten te laten uitvoeren door derden. Wanneer zulks van Opdrachtnemer wél verlangd wordt zijn alle risico’s voor rekening van Opdrachtgever.

4.5 > Opdrachtgever zal geen relevante details over de aard van de voorbereidingen en/of uitvoering van een opdracht verzwijgen die voor het opstellen van een offerte van invloed kunnen zijn.

4.6 > In geval van onvolledige of onduidelijke opdrachtverstrekking is Opdrachtnemer gerechtigd naar eigen inzicht de inhoud en wijze van uitvoeren te bepalen. Indien deze keuze niet aan de verwachtingen van Opdrachtgever voldoet is deze desondanks verplicht de prestatie naar overeenkomst te honoreren.

4.7 > Tijdsinvesteringen voorafgaand aan een overeenkomst,gedaan op verzoek van Opdrachtgever worden op uurbasis vergoed tegen het daarvoor bij Opdrachtnemer gebruikelijke tarief, ook als deze niet tot een daadwerkelijke overeenkomst hebben geleid. Voorstellen om volgens het principe van “no cure no pay” te werken worden niet gehonoreerd.

5 > Levertijd, aflevering en acceptatie

5.1 > De door Opdrachtnemer opgegeven levertijden van concepten of ontwerpen zijn vanwege het onafdwingbare karakter van een op inspiratie gebaseerde prestatie indicatief. De enkele overschrijding van een genoemde levertijd brengt Opdrachtnemer niet in verzuim.

5.2 > Opdrachtnemer is bij een opgegeven termijn voor het volbrengen van de overeengekomen prestatie slechts in verzuim nadat Opdrachtgever hem bij aangetekend schrijven in gebreke heeft gesteld en nakoming binnen de in de ingebrekestelling genoemde redelijke termijn uitblijft.

5.3 > Afwijzing van het geleverde zal slechts op grond van objectieve en redelijke argumenten worden aanvaard. Bij verschil van mening over kwaliteit en stijl van een geleverde prestatie is het oordeel van een autoriteit op gebied van de uitgeoefende discipline doorslaggevend: er mag verwacht worden dat Opdrachtgever zijn keus op Opdrachtnemer heeft laten vallen juist vanwege diens kwaliteiten en persoonlijke stijl.

5.4 > Prestaties bestaan uit het ontwerpen en/of vormgeven van beelden. Beeldende werken worden digitaal aangeleverd in grafisch algemeen erkende bestandstypen als JPEG, PDF en EPS. Originelen worden slechts geleverd in traditionele materialen indien de werken niet voor verveelvoudiging bestemd zijn.

5.5 > Opdrachtnemer kan nimmer verplicht worden de in opdracht vervaardigde werken persoonlijk te bezorgen op een door Opdrachtgever gewenst ontvangstadres.

6 > Prijzen en honoraria

6.1 > Prijzen hebben uitsluitend betrekking op de overeengekomen leveringen of prestaties. Tot een aanvaardbaar niveau dient Opdrachtgever rekening te houden met vergoedingen voor bijkomende onkosten.

6.2 >    Berekende prijzen of tarieven uit het verleden gelden als richtlijn maar zijn nooit bindend

6.3 > Na goedkeuring van een ontwerp worden alle gewenste wijzigingen en aanvullingen hierop beschouwd als meerwerk. Opdrachtgever verplicht zich de kosten van meerwerk te vergoeden als hij uitvoering ervan redelijkerwijs had kunnen vermoeden en de ongewenstheid ervan desondanks niet kenbaar heeft gemaakt. Voor zover het meerwerk de 10% van het overeengekomen bedrag te boven gaat mag dit in rekening worden gebracht.

6.4 >    Wachttijden veroorzaakt door Opdrachtgever moeten, vanwege het persoonsgebonden en dienstverlenende karakter van de prestaties, worden gezien als blokkering van de beroepsuitoefening en zullen in rekening worden gebracht tegen voor Opdrachtnemer gebruikelijk uurtarief.

6.5 > Tarieven en prijzen worden weergegeven exclusief omzetbelasting of andere wettelijke heffingen.

6.6 > Opdrachtnemer heeft het recht tarieven te wijzigen met inachtneming van twee maanden na aankondiging. Opdrachtgever heeft het recht binnen tien dagen na kennisgeving van deze tariefswijziging de overeenkomst te beëindigen, met ingang van de datum waarop de wijziging van kracht wordt.

6.7 > Jaarlijks wordt stilzwijgend een redelijke inflatiecorrectie op tarieven en prijzen toegepast.


7 > Garantie

7.1 > Van iedere garantie op door de opdrachtnemer geleverde zaken of werken zijn uitdrukkelijk uitgesloten:
normale slijtage (daaronder begrepen geleidelijke verkleuring, verkrijting en glansvermindering), vermindering van gebruiksmogelijkheden en afnemende compatibiliteit door voortschrijding der techniek of anderszins, iedere vorm van schade ontstaan bij of na het door de opdrachtgever zelf aanbrengen van (zelfklevende) materialen, schade door ondeskundig of onzorgvuldig gebruik, schade ontstaan na of ten gevolge van na de levering aangebrachte veranderingen. De opdrachtnemer garandeert de deugdelijkheid van de constructie van geleverde zaken voor de duur van maximaal drie maanden na aflevering, doch nimmer verder strekkend dan de aan de opdrachtnemer zelf door diens toeleverancier verstrekte garantie.

7.2 > Folies in combinatie met een laminaat heeft een garantie van vijf jaar bij binnengebruik en drie jaar bij buitengebruik. Voor voertuigen geldt de garantie van vier jaar.

7.3 > De garantie voor door de opdrachtnemer geleverde, maar door anderen vervaardigde zaken of werken, omvat uitsluitend de door deze anderen aan de opdrachtnemer verleende garantie.

7.4 > Met betrekking tot garantie geldt uitsluitend het hier gestelde, behoudens voor zover tussen de opdrachtgever en de opdrachtnemer schriftelijk (waaronder begrepen per e-mail) anders is overeengekomen.


7 > Betalingsvoorwaarden

7.1 > Bij het aangaan van overeenkomsten en projecten die naar verwachting meer dan twee weken in beslag zullen nemen werkt Opdrachtnemer met betalingsvoorwaarden: 40% bij opdracht, 40% tussentijds en 20% bij oplevering.

7.2 > Facturen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

7.3 > Opdrachtgever maakt eventuele bezwaren tegen de factuur binnen twee weken na factuurdatum aan Opdrachtnemer schriftelijk kenbaar. Na verstrijken daarvan wordt Opdrachtgever geacht te hebben ingestemd met het berekende bedrag.

7.4 > Vanaf de vervaldatum van een betalingstermijn is Opdrachtgever een vertragingsrente verschuldigd van de dan geldende wettelijke rente.

7.5 > Onkosten of schade voortkomend uit nalating of vertraging van betaling komen ten laste van Opdrachtgever.

7.6 > Indien Opdrachtgever de overeengekomen betalingsverplichtingen niet nakomt vervallen met terugwerkende kracht alle toegezegde gebruiksrechten of licenties.


8 > Intellectuele eigendomsrechten

8.1 > Het persoonlijkheidsrecht is onvervreemdbaar: Opdrachtnemer blijft te allen tijde het recht voorbehouden zich te verzetten tegen veranderingen in zijn werk of gebruik in ongewenste context. Bij gedeelde prestaties kunnen beide auteurs in gelijke mate recht op bescherming van hun werk doen gelden.

8.2 > Van Opdrachtnemer zal niet verlangd worden inbreuk te maken op rechten van derden. Opdrachtnemer zal bij uitvoering van de overeenkomst auteursrechten van anderen in acht nemen maar kan niet worden geacht alle in omloop zijn de auteursrechtelijk beschermde uitingen te kennen.

8.3 > Het is Opdrachtgever niet toegestaan wijzigingen aan te brengen in geleverde werken die de professionele reputatie van Opdrachtnemer schade kunnen berokkenen. Opdrachtnemer heeft het recht publicatie van zijn werk in een volgens zijn oordeel onjuiste of ongewenste context te verbieden.

8.4 > Opdrachtnemer heeft het recht op naamsvermelding c.q. verwijderen van naamsvermelding indien de aard van het werk zich daartoe leent.

8.5 > Alvorens tot reproductie of publicatie wordt overgegaan krijgt Opdrachtnemer tijdig de gelegenheid om drukproeven of betrouwbare elektronische representaties te controleren en te keuren.


9 > Gebruiksrecht

9.1 > Rechten op eigendom, gebruik, vermenigvuldiging en publicatie van het geleverde worden verleend naar schriftelijk overeengekomen aantal, tijdslimiet, areaal en publicatievorm. Is dit niet het geval dan geldt dat er een eenmalige licentie aan opdrachtgever zal worden verleend voor de duur van 1 jaar, na de factuurdatum, en alleen voor nationaal gebruik. Bij publicatie van intellectueel eigendom zal te allen tijde schriftelijke goedkeuring van de Opdrachtnemer nodig zijn.

9.2 > De gebruiksrechten die Opdrachtgever verkrijgt zijn niet exclusief aan hem voorbehouden of overdraagbaar aan derden tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. leder vorm van beschikbaarstelling van het geleverde aan derden is ongeoorloofd.

9.3 > Zolang Opdrachtgever niet volledig heeft voldaan aan de overeengekomen verplichtingen blijven alle rechten op door Opdrachtnemer geleverde prestaties voorbehouden aan Opdrachtnemer.

9.4 > Opdrachtgever is zonder schriftelijke toestemming niet gerechtigd het geleverde werk of ontwerp ruimer toe te passen dan overeengekomen.

9.5 > Opdrachtnemer heeft de vrijheid het werk te gebruiken voor eigen publiciteit of promotie mits daarmee de belangen van Opdrachtgever niet worden geschaad.


10 > Aansprakelijkheid, vrijwaringen en vertrouweIijkheid

10.1 > Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor de gevolgen van beperkte inzetbaarheid door ziekte, arbeidsongeschiktheid, persoonlijke onmisbaarheid, of andere onvoorziene factoren van persoonlijke of sociaal-maatschappelijke aard.

10.2 > Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade, voortkomend uit leveringen en diensten van anderen of technische tekortkomingen van de gebruikte apparatuur of programmatuur.

10.3 > Behoudens in geval van opzet of grove schuld van de opdrachtnemer of de bedrijfsleiding van de opdrachtnemer, is de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer voor schade uit hoofde van een overeenkomst of van een jegens opdrachtgever gepleegde onrechtmatige daad, beperkt tot een bedrag dat in redelijkheid in verhouding staat tot de omvang van de opdracht, met dien verstande dat dit bedrag niet hoger zal zijn dan € 45.378 of, indien het aan de opdracht verbonden honorarium hoger is, het bedrag van dit honorarium.

10.4 > Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van 1 jaar vanaf de factuurdatum.

10.5 > Opdrachtgever verklaart zich verantwoordelijk voor iedere uitvoering of toepassing van het geleverde en verplicht zich de uitvoerbaarheid of toepasbaarheid daarvan te controleren vóór ingebruikneming. Bij nalaten van controle blijven Opdrachtnemer en de door hem ingeschakelde personen gevrijwaard van iedere aansprakelijkheid.

10.6 > Opdrachtnemer en Opdrachtgever zullen zich inspannen elkaars belangen inzake geheimhouding en discretie niet te schaden. Opdrachtnemer zal in opdracht vervaardigd materiaal niet openbaar maken alvorens Opdrachtgever tot publicatie is overgegaan indien hiervan nadeel is te verwachten.

10.7 > Beide partijen zijn verplicht verkregen originelen onbeschadigd te bewaren en desgewenst te retourneren, maar niet verplicht kopieën van geleverd werk onder zich te houden. Opdrachtnemer kan niet aansprakelijk worden gesteld voor schade die uit het ontbreken hiervan voortvloeit. Gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Enschede> 67197000.